บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135561006753
เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว : 11/09346
807/140 หมู่ที่ 8 ซอยพหลโยธิน 72 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130 ประเทศ ไทย
โทรศัพท์ : 02-101-4606 , 02-101-4607 , 098-465-4939
โทรศัพท์/โทรสาร : 02-101-4606 , 02-101-4607 ต่อ 110
เว็บไซต์ : https://www.walkloka.com
อีเมล : [email protected]
Facebook : https://www.facebook.com/walkloka
Line ID : @walkloka
Skype :
Wechat :

#T-0473 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฉางซา เมืองโบราณฟ่งหวง เขาเทียนเหมินซาน ประตูสวรรค์ ถ้ำมังกรเหลือง ภูเขาอวตาร สะพานแก้วแกรนด์แคนยอน โชว์จิ้งจอกขาว (ไม่ลงร้านช้อป ร้านยา)

รอบเดินทาง

วันที่ ราคา จำนวน สายการบิน  

หมายกำหนดการ

วันที่ หมายกำหนดการ อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น โรงแรม
1สนามบินดอนเมือง - ฉางซา  Tong Cheng Sheng Yuan Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2ฉางซา - เมืองโบราณฟ่งหวงZhengfu Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3เมืองฟ่งหวง - จางเจียเจี้ย นั่งกระเช้า ภูเขาเทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์Chen Tian Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4จางเจียเจี้ย สะพานแก้วแกรนด์แคนยอน ถ้ำมังกรเหลือง น้ำตกเทวดาสวรรค์Wulingyuan Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5จางเจียเจี้ย - ภาพเขียนสิบลี้ เขาเทียนจื่อซาน จุดชมวิวอวตาร สะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียวWulingyuan Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
6จางเจียเจี้ย - เมืองฉางซา ช้อปปิ้งถนนหวงซิงหลู่ - สนามบินดอนเมือง

วันที่ 1

เมืองฉางซาสนามบินฉางซา
พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 แถวที่ 1 สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ออกเดินทางสู่ เมืองฉางซา โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD540 (ที่นั่งบนเครื่อง เราล็อกที่นั่งไว้ล่วงหน้าและบริการอาหารบนเครื่อง มื้อที่ 1) ถึง สนามบินฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนาน ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานมากกว่า 3,000 ปี ในสมัยราชวงศ์ฉิน เมืองที่เป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของมณฑลหูหนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่ที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย

วันที่ 2

เมืองฉางซาเมืองโบราณฟ่งหวง
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางไปสู่ เมืองโบราณฟ่งหวง (เมืองหงส์) เขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถู่เจียง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณฟ่งหวง ตั้งอยู่ริมน้ำแม่น้ำถั่วเจียง ล้อมรอบด้วยขุนเขา เสมือนด่านช่องแคบภูเขาที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนวแม่น้ำลำธารที่ใสสะอาด รวมถึงบ้านช่องที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมแม่น้ำ บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านชม เมืองโบราณฟ่งหวง ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง 120 แห่ง สิ่งก่อสร้าง 68 แห่ง วัตถุโบราณ 116 แห่ง ท่านยังมีโอกาสได้เยี่ยมชมเมืองโบราณที่สร้างในราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นเมืองที่ก่อขึ้นด้วยหินที่มีชื่อว่า “หวงซือเฉียวกู่เฉิง” ชมกำแพงโบราณซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เป็นสถานศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาทั้งชาวจีนและต่างชาติ นำท่านชม สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง พร้อมเก็บไว้เป็นที่ระลึก บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่าน ชมราตรีสีสันที่สวยงามของเมืองฟ่งหวง สมควรแก่เวลา พักผ่อนกันตามอัธยาศัย

วันที่ 3

ถ้ำประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซานเมืองจางเจียเจี้ยเมืองโบราณฟ่งหวง
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ถึง เมืองจางเจี่ยเจี้ย นำท่านชมบรรยากาศของเมืองจางเจียเจี้ยและนำท่านชม ความงดงามของภาพที่จิตกรรังสรรณผลงานขึ้นจากเม็ดทราย บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) พิเศษ..เมนูสุกี้เห็ด หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอุทยานจางเจียเจี้ย (อยู่ในเขตเมืองจางเจียเจี้ย) นำท่าน นั่งกระเช้า ขึ้นสู่จุดสูงสุดของเขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ท่านจะได้นั่งกระเช้าชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้อยรูป ยอดเขาที่สูงเสียดฟ้าและสวยงามแปลกตา นำท่านเดิน ทางเดินกระจก ที่จะทำให้ท่านได้สัมพัสถึงความสูงของหน้าผาและสร้างความตื่นเต้นให้กับท่าน ชมวิวทิวทัศน์ริมหน้าผาที่มองเห็นยอดเขาสลับซับซ้อนมากมาย จากนั้นชมเส้นทาง 99 โค้งสู่ เทียนเหมินซาน หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์ เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยของประเทศจีน ประตูสวรรค์นี้นี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถ้ำประตูสวรรค์ ท่านจะได้ขึ้นขั้นบันได 999 ขั้น สู่ ภูเขาประตูสวรรค์ ถ่ายรูปชมความงาม ซึ่งเคยมีชาวรัสเซีย ได้ขับเครื่องบินเล็ก ลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้ว (ถ้ำประตูสวรรค์ ในช่วงหน้าหนาว ปลายเดือนธันวาคม - ต้นเดือนมีนาคม จะเป็นช่วงที่มีหิมะตกหนัก ทำให้รถไม่สามารถวิ่งไปตรงที่ถ้ำประตูสวรรค์ได้ ทางบริษัทฯได้จัดเป็นการเดินชมวิวทางเดินกระจกบนภูเขาประตูสวรรค์แทนครับ) บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านชม โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว โชว์แสงสีอันอลังการที่สวยงามที่สุดของจางเจียเจี้ย (สำหรับช่วงในช่วงเดือนธันวาคม - เดือนกุมภาพันธ์ โชว์จิ้งจอกขาวปิดการแสดงเนื่องจากอากาศหนาว ทางบริษัทฯเปลี่ยนเป็นไปดู โชว์เหม่ยลี่เซียงซี แทนนะครับ) จากนั้นพักผ่อนกันตามสบาย

วันที่ 4

ถ้ำมังกรเหลือง หวงหลงต้งน้ำตกเทวดาสวรรค์สะพานแก้วแกรนด์แคนยอนเมืองจางเจียเจี้ย
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านชม สะพานแก้วแกรนด์แคนยอน สะพานแก้วข้ามระหว่างภูเขาที่ยาวที่สุดในโลก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจางเจียเจี้ย เดินชม Sky Walk แห่งใหม่ล่าสุด ด้วยความยาวถึง 430 เมตร กว้าง 6 เมตร สูงถึง 300 เมตร วัดใจกันด้วยทางเดินทางกระจกคริสตัล กับวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

หมายเหตุ กรณีสะพานแก้วปิด บริษัทนำท่านไปเที่ยวทะเลสาบเป่าเฟิ่งหูแทน ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู ทะเลสาบที่ตั้งอยู่บนช่องเขาสูง รายล้อมด้วยยอดขุนเขาและพรรณไม้นานาชนิด ชมทัศนียภาพอันสวยงามยามเช้าที่เต็มไปด้วยสายหมอกที่ตัดกับสายน้ำที่ใสสะอาดในทะเลสาบ ให้ท่านได้พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำมังกรเหลือง หวงหลงต้ง เป็นถ้ำที่มีความงดงามและใหญ่ที่สุดในจางเจียเจี้ย มีความสูง 50 เมตร กว้าง 80 เมตร และยาวถึง 30 กิโลเมตร แต่เปิดให้ชมแค่ประมาณ 4.5 กิโลเมตร โดยท่าน นั่งเรือล่อง ไปตามลำน้ำใต้ดินที่ไหลผ่านกลางถ้ำ ชม น้ำตกเทวดาสวรรค์ ชมหินงอก หินย้อยที่มีรูปลักษณะงดงามตระการตามากมาย ชมเสาหลักมังกรขนาด 10 คนโอบ บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย

วันที่ 5

ภาพเขียนสิบลี้ภูเขาอวตารสะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียวอุทยานจางเจียเจี้ย
เขาเทียนจื่อซาน
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 11) หลังอาหารออกเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจี้ย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน (อยู่ในเขตเมืองอู่หลิงหยวน) จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 ด้วยความสวยงามของยอดเขาที่ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด รวมทั้งมี ลำธาร ถ้ำ น้ำตกมากมาย ทำให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992 นำท่านชม ภาพเขียนสิบลี้ นั่งรถรางไฟฟ้าสู่จุดชมวิว ภาพเขียนสิบลี้เป็นการชมวิวทิวทัศน์จากเชิงเขาของภูเขาเทียนจื่อซาน บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 12) หลังอาหารนำท่านขึ้น เขาเทียนจื่อซาน (ภูเขาอวตาร) นำท่านขึ้นเขาด้วยนั่ง ลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่สูง 326 เมตร นำท่านชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามที่ จุดชมวิวอวตาร ซึ่งภาพยตร์ชื่อดัง อวตาร ได้นำมาเป็นฉากในการถ่ายทำ ชม เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว (สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1) ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงาม จากนั้นนำท่านลงเขาด้วยนั่ง ลิฟท์แก้วไป่หลง บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 13) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย

วันที่ 6

ถนนคนเดินหวงซิงหลู่เมืองจางเจียเจี้ยเมืองฉางซา
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 14) หลังอาหารให้ท่านชมบรรยากาศยามเช้าเมืองจางเจียเจี้ย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชาวจีนระหว่างการเดินทาง บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 15) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าหลากหลายชนิดของฝากกลับบ้านที่ ถนนคนเดินหวงซิงหลู่ กันตามอัธยาศัย บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 16) หลังอาหารออกเดินทางไปยัง สนามบินฉางซา ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD541 ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินตามระบุในโปรแกรม
2. ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน ระดับ 4-5 ดาว)
3. ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสำรองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม)
6. ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามจีน
7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ + ค่าวีซ่าจีน + ค่าชมโชว์
8. ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 20 กิโลกรัม
9. มัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
10. มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจีนนำเที่ยว (พูดไทยครับ)

อัตรานี้ไม่รวม

1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
3. ค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ (วันละ 20 หยวนต่อคนต่อวัน ทริป 6 วัน 120 หยวน)
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยวันละ 50.-บาท รวม 6 วัน 300.-บาท
5. หมายเหตุ : อัตราค่าบริการนี้ไม่คุ้มครองกรณีกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องชำรุดเสียหายทุกกรณี

ข้อตกลง

1. ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
2. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
3. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทางที่เกิดขึ้น
5. ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
7. วางมัดจำท่านละ 10,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
8. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงิน)

วีซ่า

เอกสารทำวีซ่าประเทศจีน
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2. หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3. รูปถ่ายสีพื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป เปิดใบหน้าชัดเจน เห็นคิ้ว เห็นใบหูชัดเจน (รูปขนาด 1.5 X 2 นิ้ว เท่านั้น ห้ามใส่ชุดเครื่องแบบราชการ ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามใส่เสื้อสีขาว)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร 1 ชุด)
• สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้
1. ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ หรือนำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง
3. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
1. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
2. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800.-บาท
• หมายเหตุ : ท่านจะได้รับพาสปอร์ตคืนในวันเดินทางครับ
• พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่านครับ

การยกเลิก

1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 31 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
2. ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ

หมายเหตุ

เล็กน้อยก่อนเที่ยว
1. การท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบาย แต่ต้องเตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วย เพราะอากาศเย็นครับ
2. เส้นทางท่องเที่ยว : เป็นเส้นทางธรรมชาติ มีการนั่งกระเช้าไฟฟ้าและเดินชมวิวทิวทัศน์ตามหน้าผา จึงต้องเตรียมรองเท้าที่สวมใส่สบายและโปรแกรมนี้ไม่เหมาะกับท่านที่กลัวความสูงหรือกลัวการนั่งกระเช้า
3. ความลำบาก : ทริปนี้เรื่องห้องน้ำอาจลำบากบ้าง เพราะเป็นเส้นทางในชนบท
4. ถนนหนทาง: เป็นถนนลาดยางและเส้นทางไกลครับ
5. ที่พัก : โรงแรมระดับมาตรฐานระดับดีครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี
6. สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย