บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135561006753
เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว : 11/09346
807/140 หมู่ที่ 8 ซอยพหลโยธิน 72 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130 ประเทศ ไทย
โทรศัพท์ : 02-101-4606 , 02-101-4607 , 098-465-4939
โทรศัพท์/โทรสาร : 02-101-4606 , 02-101-4607 ต่อ 110
เว็บไซต์ : https://www.walkloka.com
อีเมล : [email protected]
Facebook : https://www.facebook.com/walkloka
Line ID : @walkloka
Skype :
Wechat :

#T-0835 ทัวร์เกาหลี ปูซาน เคียงจู แทกู 5 วัน 3 คืน

รอบเดินทาง

วันที่ ราคา จำนวน สายการบิน  

หมายกำหนดการ

วันที่ หมายกำหนดการ อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น โรงแรม
1สนามบินสุวรรณภูมิ   
2สนามบินนานาชาติแทกู - วัดดงฮวาชา - สวนสนุก E - WORLD - 83 Tower - Magic Art - ถนน Dongseongno Daegu Crystal Hotel หรือเทียบเท่า
3Daegu Otgol Village - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติแทกู - เมืองเคียงจู - หมู่บ้านคนตระกูลฉ่อย - ถ้ำซอกกูรัม - หอดูดาวซอมซองแด - ทุ่งดอกมูห์ลีย์ - วัดพลูกุกซา - โรงงานพลอยสีม่วง - ปูซานBusan Diamond Hotel หรือเทียบเท่า
4หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - Songdo Skywalk - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - Busan Tower - ศูนยร์วมเครื่องสำอางค์ - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ดิ้วตี้ฟรี - ตลาดปลาจากัลชิ - ตลาดนัมโพดง Busan Diamond Hotel หรือเทียบเท่า
5Super Market - วัดแฮดงยงกุงซา - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - แทกู - หมู่บ้าน Daegu Otgol - ตลาดซอมุน - ถนนสตรีทฟู้ด - สนามบินแทกู - สนามบินสุวรรณภูมิ 

วันที่ 1

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 สายการบิน T’Wayโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ** เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้ท่านได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุด กรณีต้องการอัพเกรดที่นั่ง จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามรายละเอียดท้ายโปรแกรม ทั้งนี้กรุณาเช็คที่นั่งว่างอีกครั้ง **

วันที่ 2

Magic Artถนน Dongseongnoวัดดองฮวาซาสวนสนุก E-WORLD
หอคอย 83 ทาวเวอร์
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติแทกู ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้โดยสายการบิน t’Wayเที่ยวบินที่TW106 เมืองแทกูเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับที่สามของประเทศเกาหลีใต้
** สำหรับเที่ยวบินนี้ ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนขึ้นเครื่องบิน ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง ** เดินทางถึง สนามบินนานาชาติแทกู สาธารณรัฐเกาหลีใต้
** ตามเวลาท้องถิ่น เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา **
หลังทุกท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดดงฮวาซา (Donghwasa Temple)เป็นวัดเก่าแก่กว่า 1,500 ปี สร้างในสมัยกษัตริย์โซจิแห่งอาณาจักรชิลลา ภายในมีอมิตาภะพุทธเจ้า และพระพุทธรูปหินพระศรีศากยมุนีอยู่ด้านนอกอยู่ในหุบเขาพัลกงซาน อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือยัคซายอแรแดพุล Yaksa-yeoraedaebulพระขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมใจของผู้มาสวดมนต์ทำบุญมีความสูงถึง 17 เมตร นอกจากนี้ ยังมีหอคอยหิน โคมไฟหิน รูปปั้นสิงโต และดอกไม้ที่ประดับฐานพระพุทธรูปด้านหลังพระพุทธรูปเป็นหมู่หินที่โอบรอบสวยงามมาก นับเป็นผลงานประติมากรรมหินระดับโลก บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูข้าวยำบิบิมบับเสิร์ฟพร้อมซุปชาบู    
นำท่านเดินทางสู่สวนสนุกE-Worldนับเป็นสวนสนุกประจำเมืองแทกูและเป็นสวนสนุกที่ใหญ่เป็นลำดับที่สามของประเทศเกาหลีใต้ เครื่องเล่นที่ ได้ รับความนิยมมากที่สุดคือ สกายจั้ม อีกทั้งเครื่องเล่นสุดมันส์ อาทิ รถไฟเหาะ ,Ballon Race ,Water Fall Plaza และอื่นๆ แล ะยังมีเทศกาลดอกไม้ตามฤดูกาลให้ทุกท่านได้เลือกมุมถ่ายภาพเพื่อนเก็บเป็นที่ระลึกอีกด้วย 
นำท่านเดินทางสู่ 83 Towerหอคอยชมวิวที่สูงที่สุด และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองแทกู หอคอยแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเด่นสง่า มองเห็นแต่ไกลด้ายบนเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดของเมือง สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองแทกูแห่งนี้โดยรอบแบบ 360 องศา**ค่าบริการไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์**จากนั้นนำท่านถ่ายภาพที่ Art Magicซึ่งเป็นงานศิลปะภาพวาดลวงตาซึ่งเป็นแนวคิดรูปแบบใหม่เพื่อต้องการจะจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคจากภาพสามมิติที่ทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมกับผลงานเหล่านี้ได้ อย่างสนุกสนาน**ไม่รวมค่าเข้า**
นำท่านเดินทางสู่ Dongseongno Street ตลาดเสื้อผ้าขนาดใหญ่ และถนนสายแฟชั่น ที่สำคัญของเมืองแทกู เป็นถนนที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย และสิ้นค้าหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อตามรสนิยมของแต่ละท่าน มีตั้งแต่เสื้อผ้า ของใช้ เครื่องประดับ เป็นจุดที่เหมาะกับการช้อปปิ้งอย่ากมาก บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู บูเดชิเก หรือ มาม่าเกาหลีหม้อไฟ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 3

Daegu Otgol Villageถ้ำซอกกูรัมทุ่งดอกมูห์ลีย์พิพิธภัณฑ์แห่งชาติแทกู
วัดพลูกุกซาหมู่บ้านคนตระกูลฉ่อยหอดูดาวชมซงแดเมืองปูซาน
เมืองเคียงจูโรงงานพลอยสีม่วง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำสู่Daegu Otgol Villageเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะสถานที่ถ่ายทำรายการชื่อดังอย่าง Running Manและซีรีย์เรื่อง Jekyll and Hyde สำหรับใครที่อยากไปพักผ่อนในหมู่บ้านที่เงียบสงบและร่มรื่นแล้วล่ะก็เราขอแนะนำที่นี่เลยค่ะ ทั้งอากาศบริสุทธิ์และทัศนียภาพอันสวยงามกำลังรอให้ทุกท่านได้ไปสัมผัส นำท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติแทกูตั้งอยู่ในเขตสวนสาธารณะบอมออ เขตซูซอง เมืองแดกู ตัวอาคารถูกสร้างด้วยอิฐแบ่งออกเป็น 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น และชั้นบนดิน 2 ชั้น วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์นี้คือ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่วัฒนธรรมแก่ประชาชนในภูมิภาค ผ่านการจัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ นอกจากนี้ที่นี่ยังทำหน้าที่ในการจัดแสดงนิทรรศการ ศึกษาค้นคว้า และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของภูมิภาคคยองบุกและแดกู บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม นำท่านเดินทางสู่เมืองเคียงจูเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรชิลลา หนึ่งในสามอาณาจักรของเกาหลีโบราณโดยเคียงจูเป็นเมืองโบราณอายุกว่าสองพันปี คือเริ่มมีการตั้งถิ่นฐานเป็นเมืองตั้งแต่ก่อนคริสตกาล จนมารุ่งเรืองถึงขีดสุดในศตวรรษที่ 7 คนส่วนใหญ่รู้จักเมืองนี้จากซีรี่ย์เรื่อง ซอนต๊อก ราชินีสามแผ่นดิน นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านคนตระกูลฉ่อยซึ่งเป็นคนดั้งเดิมของจังหวัด gyeongchangdoนำท่านชมถ้ำซอกกูรัม (Seokguram)อีกหนึ่งมรดกโลก จากลานจอดรถจะเห็นอาคารสวยๆตั้งเรียงรายไปตามเนินเขา ล้อมรอบด้วยเทือกเขาเป็นทิวแถว สวยงามจับตามาก เดินขึ้นเขาไปเพื่อชมพระพุทธรูปแกะสลักจากหินแกรนิตอายุนับพันปีซึ่ง ประดิษฐานอยู่ในถ้ำ จากนั้นนำท่านชมหอดูดาวซอมซองแดหอดูดาวที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงเหลืออยู่ในเอเชียตะวันออก ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีซอนด๊อก(SeonDeok) แห่งอาณาจักรชิลลา เพื่อใช้สำหรับการสังเกตดาวในการคาดการณ์สภาพอากาศ และถูกกำหนดให้เป็นสมบัติของชาติ ให้เวลาท่านถ่ายรูปกับทุ่งดอกมูห์ลีย์ซึ่งเป็นทุ่งหญ้าสีชมพูซึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆหอดูดาว(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและอุณหภูมิ) นำท่านเดินทางสู่วัดพุลกุกซาสร้างขึ้นอาณาจักรชิลล่ามาตั้งแต่ปี ค.ศ.535 ซึ่งวัดเเห่งนี้มีความสวยงามเเละสมบูรณ์เเบบอย่างมาก จนทำให้ได้รับการคัดเลือกเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การ UNESCO เมื่อปี ค.ศ.1995 ทำให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองเคียงจู ภายในวัดจะมีเจดีย์เก่าเเก่ อันเป็นสัญลักษณ์ของวัดโดยเจดีย์ทั้งสององค์นั้นมีการคัดลอกเเบบไปเเสดงที่พิพิธภัณฑ์เมืองเคียงจูอีกด้วย ซึ่งมีชื่อเรียกกันว่าเจดีย์ Seoktapและ Dabotap นำท่านเดินทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส (Amethyst Factotory)ประเทศเกาหลีใต้เป็นดินแดนของง พลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงเข้ม (ม่วงไวน์) มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะสวยงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และ สร้อยข้อมือ เป็นหินที่มีพลังในการบำบัดทั้งด้านร่างกายและจิตใจของผู้สวมใส่ ขจัดความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและนำโชค สามารถปกป้องคุ้มครองผู้สวมใส่ได้ จากนั้นเดินทางสู่เมืองปูซาน บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู โอซัมพุลโกกิ หรือ สุกี้กึ่งน้ำกึ่งแห้ง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 4

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอนศูนย์โสมศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดงศูนยร์วมเครื่องสำอางค์
พิพิธภัณฑ์สาหร่ายถนนนัมโพดงตลาดปลาจากาชิดิ้วตี้ฟรี
Songdo SkywalkBusan Tower
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หรือ ซานโตรินี่เกาหลีโดยชื่อเรียกนี้มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บน เนินเขา เรียงตัวส ลับกันไปมาสีสันสดใส ในอดีตหมู่บ้านนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของของผู้ลี้ภัยสงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวมีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น โดยปรับเปลี่ยน หมู่บ้านคัมชอนให้มีสีสันโดดเด่นด้วยการทาสีวาดภาพ ตามกำแพงและตัวบ้าน ให้ดูสดใส น่ารัก บ้านเรือน หลายหลังเปลี่ยนเป็นสตูดิโอและแกลลอรี่บางจุดก็เป็นร้านขายสินค้า ทั้งสินค้าพื้นเมืองสินค้าสมัยใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ และได้โด่งดังจากซีรี่ย์เรื่อง Running Man ที่มาถ่ายทำที่นี่ จึงทำให้หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอนแห่งนี้เป็นที่รู้จักมีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีและต่างประเทศมาเที่ยวกันมากขึ้น นำท่านเดินทางสู่Songdo Skywalk (ซองโด สกายวอล์ค)เป็นสะพานชมวิวที่ทอดยาวลงไปในทะเลความยาวประมาณ 104 เมตร ตั้งอยู่บริเวณชายหาดซองโด นอกจากนี้ยังเป็นที่ถ่ายทำรายการ ดังของเกาหลี เช่น We Got Married ฯลฯ นำท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (Seaweed Museum)ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทำสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวัติความ  เป็นมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่ายนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล (Ginseng)เหตุผลที่เรียกว่าศูนย์โสมแห่งรัฐบาล เพราะโสมทุกชนิดที่นี่จะถูกควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานของรัฐบาล ซึ่งแน่นอนว่าได้รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุดในโลก มีชื่อเสียงที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่าประเทศไทยถึง 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบำรุงร่างกายหรือสามารถซื้อเป็นของฝากจากประเทศเกาหลีใต้ก็ได้ นำท่านเดินทางสู่ปูซานทาวเวอร์ (Busan Tower)ตั้งอยู่ในสวนยองดูซาน  ปูซานทาวเวอร์แห่งนี้ สูง 69 เมตร สูงกว่าระดับน้ำทะเล  120 เมตร ถือเป็น Landmark สำคัญของเมือง สำหรับชั้นแรกของหอคอย เป็นบริเวณขายของที่ระลึก และงานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมของเกาหลี เช่น พวงกุญแจ, เครื่องปั้นดินเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆ อีกมากมายคนที่มาเที่ยวที่นี่ ส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั้งชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคล้องตรง ที่ราวระเบียงรอบฐานของหอคอย เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะรักกันยาวนานตลอดไป ส่วนด้านบนสุดของหอคอยเป็นจุดสำหรับชมวิวทิวทัศน์ของเมืองปูซานแบบพาโนราม่า 360 องศา**ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์หอคอยและกุญแจคู่รัก บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนู บุฟเฟ่ติ์ปิ้งย่าง นำท่านเดินทางสู่ ศูนยร์วมเครื่องสำอางค์เลือกซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและเครื่องสำอางค์หลากหลายแบรนด์ อาทิ B2B ,CloseeDr.,Rojukiss, ครีมเมือกหอยทาก, เซรั่มพิษงู, ครีมโบท็อก, เจลอโรเวร่า. ครีมน้ำแตก, BB Cream ฯลฯ แวะชม ร้านนํ้ามันสนเข็มแดง มหศัจรรย์แห่งธรรมชาติผ่านผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้มีสรรพคุณช่วยลดไขมันัและน้ำตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือด ตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกายเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและทำให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine)เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ามันสน มีสรรคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายได้เป็นอย่างดี ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณDuty Free  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์ เนมนำเข้าจากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด 
นำท่านเดินทางสู่ตลาดปลาจากัลชิ (Jagalchi Market)แหล่งรวมขายส่งปลาทุกชนิด ทุกวันจะมีของสดของทะเลมากมายนำมาประมูลกันในยามเช้ามืด และช่วงสายยังสามารถซื้อในราคาปลีกที่ค่อนข้างถูก นำท่านเดินทางสู่ตลาดนัมโพดง (Nampodong Street)แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของเมืองปูซาน ที่นี่เต็มไปด้วยร้านค้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสำอาง ของฝาก ของที่ระลึก มากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจอีกทั้งยังมีอาหารแบบ Local ให้ท่านได้เลือกทานแบบเต็มที่ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว

วันที่ 5

หมู่บ้าน Daegu Otgolศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามูวัดแฮดงยงกุงซาถนนสตรีทฟู้ด
ตลาดซอมุน
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงินวอนSuper Marketเลือกซื้อสินค้าเกาหลีโดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี),อูด้ง,กิมจิ,ขนมช็อคโก้พาย,น้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี,ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ในราคาพิเศษ นำท่านเดินทางสู่วัดแฮดงยงกุงซา (HaedongYonggungsa Temple)วัดเก่าแก่ที่สวยสุดในปูซาน สร้างอยู่บนโขดหินริมทะเล มาตั้งแต่ปี 1376 และได้ทำการบูรณะอีกครั้งในปี 1970 จนมาถึงปัจจุบัน โดยจะมีเจดีย์สามชั้น และสิงโตสี่ตัว หันหน้าออกไปทางทะเล ซึ่งสิงโตทั้งสี่ตัวนี้ คือสัญลักษณ์ของความยินดี ความโกรธ ความเศร้า และความสุข จากนั้น นำท่านแวะชมศูนย์สมุนไพรบำรุงตับฮอกเกตนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู (Raisin Tree)ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรฮ็อกเกตนามูนี้ เป็นที่นิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับให้แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา จากนั้นนำทุกท่านเดินทางกลับสู่เมืองแทกู รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบูชาบูนำท่านเดินทางสู่ตลาดซอมุนหนึ่งในตลาดที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองแทกู ดำเนินการค้ามาตั้งแต่สมัยโซชอน ปัจจุบันเป็นตลาดใหญ่ที่รวมสินค้าอุปโภค บริโภคไว้หลากหลายประเภทเปรียบเสมือนย่านจตุจักร ประตูน้ำ เดินทางสู่ถนนสตรีทฟู้ดเต็มไปด้วยร้านอาหารพื้นเมืองยอดนิยมของเกาหลี กระจายตามสองฝั่งถนน 
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยวได้เวลาพอสมควรเดินทางสู่สนามบินแทกู นำท่านเดินทางสู่ ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสายการบิน t’Wayเที่ยวบินที่ TW105** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนขึ้นเครื่องบิน หรือ ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มได้บนเครื่องบิน ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง** เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจ

อัตรานี้รวม

1. ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class)รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตราค่าบริการระบุ
2. ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน ค่าน้ำหนักสัมภาระ สายการบิน T’Wayกำหนดน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องไป-กลับ ท่านละ 20 กก. สัมภาระถือขึ้นเครื่อง(Carry on) 10 กก.ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
4. ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม
6. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
7. ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
2. ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant)ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
3. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
4. ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
7. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจ้งให้ยื่นขอวีซ่าแบบกระทันหันก่อนเดินทางตามจริง ประเทศเกาหลีใต้อนุญาตให้ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ เพื่อการท่องเที่ยว ไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง

ข้อตกลง

1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำครั้งที่ 1 ท่านละ 10,000บาท หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 1 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชำระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องทำจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจำนวน เท่านั้น
2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชำระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัทกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจำให้ท่านใดไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม
3. กรณีลูกค้าทำการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100%

วีซ่า

การยกเลิก

1. ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง **
2. ยกเลิกการเดินทาง15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
3. ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระมาแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
5. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
6. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

หมายเหตุ