walkloka

วัดมนุหา

วัดมนุหาสร้างขึ้นโดยพระเจ้ามนุหากษัตริย์ของชาวมอญเมื่อพระองค์ตกเป็นเชลยของพระเจ้าอโนรธา เมื่อครั้งที่เข้าตีเมืองสุธรรมวดี หรือเมืองสะเทิม
 แล้วกวาดต้อนผู้คนมาที่พุกาม พระเจ้ามนุหาและพระอัครมเหสีถูกคุมขังไว้ที่ มยินกาบา ทางใต้ของพุกามและ ณ ที่นั้น ในปี พ.ศ. 1602พระเจ้าอโนรธาทรงมีพระราชานุญาติให้พระเจ้ามนุหา สร้างวัดมนุหาขึ้นเพื่อทรงใช้เป็นที่บำเพ็ญพระราชกุศลกษัตริย์มอญทรงระบายความรู้สึกอึดอัดคับแค้นใจในพระราชหฤทัยของพระองค์ ในระหว่างที่ทรงถูกคุมขังด้วยการให้สร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่โตมากจนคับวิหารขนาบข้างด้วยพุทธสาวกและถูกเรียกขานว่า พระอึดอัดมาจนถึงทุกวันนี้เป็นวัดที่มีประวัติน่าศึกษาและไปท่องเที่ยวมากๆค่ะ
ประเทศ mm พม่า, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^