เมืองลี่เจียง

เมืองลี่เจียง เป็นย่านเมืองเก่า ซึ่งมีประวัติศาสตร์ย้อนหลังได้มากกว่า 800 ปี อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีจำนวนประชากรประมาณ 1,100,000 คน เมืองลี่เจียงมีสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมแตกต่างไปจากเมืองโบราณอื่นๆของประเทศจีน เนื่องจากเมืองลี่เจียงเป็นที่ตั้งรกรากของชาวน่าซีมาตั้งแต่สมัยโบราณ
ประเทศ cn จีน, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^