walkloka

พาฮาแกม หุบเขาแกะ

พาฮาลแกม (Pahalgam) หรือหุบเขาแกะ ตั้งอยู่ในหุบเขาอันสลับซับซ้อน อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,130 เมตร พาฮาลแกมเดิมเป็นหมู่บ้านคนเลี้ยงแกะ อยู่ห่างจากศรีนาการ์ออกไปอีก 90 กิโลเมตร ในช่วงฤดูหนาวพาฮาแกมจะมีแต่หิมะปกคลุม มีอากาศหนาวเย็น ด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ชมความงามของป่าสนใหญ่ ได้เห็นหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านของชาวแคชเมียร์ ปัจจุบันพาฮาลแกมจึงได้รับสมญานามว่าเป็น สวิสเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย
ประเทศ in อินเดีย, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^