walkloka

สะพานอูเบ็ง

สะพานอูเบ็ง (U Bein Bridge) เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่และยาวที่สุดในโลก สะพานอูเบ็งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองอมรปุระในประเทศพม่า ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองมัณฑะเลย์ไม่มากนัก สะพานไม้อูเบ็งมีความยาว 1.2 กิโลเมตร สะพานอูเบ็งเป็นสะพานไม้สัก ที่หลงเหลือจากการรื้อพระราชวังเก่ากรุงอังวะ เมื่อครั้งย้ายเมืองหลวงจากอังวะ มายังอมรปุระ จำนวน 1,086 ต้น ที่ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน มุ่งตรงไปยังเจดีย์เจ๊าตอว์กยี สะพานอูเบ็งสร้างขึ้นเมื่อราวๆปี ค. ศ. 1850 ชื่ออูเบ็งนั้นเป็นชื่อของขุนนางผู้หนึ่งที่พระเจ้าปดุง โปรดให้มาทำหน้าที่เป็นแม่กองงานสร้างสะพานอูเบ็งนี้ 
ประเทศ mm พม่า, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^