walkloka

จัตุรัสหมู่เสือ

จัตุรัสหมู่เสือ เป็นจัตุรัสหินแกะสลักฝูงเสือ จัตุรัสแห่งนี้มีพื้นที่ 15,700 ตร.ม. เป็นเขตทิวทัศน์ชายทะเล ภายในจัตุรัสหมู่เสือ ได้ใช้หินชื่อ ''ฮวากังเหยียนต้าหลีสือ" มาแกะสลักเป็นรูปเสือ 6 ตัว ใช้จำนวนหินประมาณ 500 กว่าก้อน และลักษณะท่าทางของแต่ละตัวยังไม่เหมือนกัน ทำให้นักท่องเที่ยวมากมายต่างพากันมาถ่ายรูปกับจัตุรัสหมู่เสือเหล่านี้และจัดได้เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของต้าเหลียน จากนั้นท่านเดินทางสู่ จัตุรัสชิงไฮ้ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของเมืองต้าเหลียนรอบจัตุรัสจะมีกระถางที่มีลักษณะแตกต่างกันทั้งหมด 9 ใบ แต่ละใบจะมีตัวอักษรจีน แกะสลักไว้ว่า “ความสามัคคีของชาติจีนจงเจริญ” จากนั้นนำท่านชม รูปสลักร้อยปี จัตุรัสแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางของจัตุรัสซิงไห่ ริมทะเล ซึ่งเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย สร้างเพื่อฉลองเมืองต้าเหลียนครบรอบ 100 ปี แกะสลักหินทั้งหมดยาวตามริมทะเล มีลอยเท้าของบุคคลท้องถิ่น 1000 คน เดินตามลอยเท้าคนถึงสุดทาง จะเห็นรูปบั้นเด็กสองคนกำลังชิ้มองท้องฟ้าอยู่ นั่นหมายความว่า เมืองต้าเหลียนซึ่งเป็นเมืองที่เคยโดนญี่ปุ่นยึดเมืองไปตอนนี้กำลังก้าวหน้าถึงวันใหม่
ประเทศ cn จีน, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^