walkloka

หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต

หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat village) เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวเผ่าม้ง หมู่บ้านกั๊ตกั๊ตตั้งอยู่ในเมืองซาปา จังหวัดลาวไก ทางตอนเหนือสุด ของประเทศเวียดนาม หมู่บ้านกั๊ตกั๊ตมีระดับความสูงกว่าน้ำทะเล 1,650 เมตร จึงทำให้หมู่บ้านกัตกัตมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี โดยมีทางขึ้นเขาลงเขาของหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ประมาณ 2 กิโลเมตร เราจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวกั๊ตกั๊ตและนาขั้นบันไดตลอดเทือกเขานี้ โดยเฉพราะในฤดูเก็บเกี่ยวจะเห็นท้องนาขั้นบันไดของชาวกั๊ตกั๊ตที่นี้ เป็นสีเหลืองอร่ามตาอย่างสวยงาม เดิมที หมู่บ้านกั๊ตกั๊ตแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ตากของชาวฝรั่งเศส ในสมัยที่เวียดนามยังคงเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส คำว่า กั๊ตกั๊ต เป็นคำที่ใช้เรียกรถ 4 Wheel ของชาวฝรั่งเศสที่ได้ขับมาบุกเบิกหาแหล่งพลังงานธรรมชาติที่หมู่บ้านกั๊ตกั๊ตแห่งนี้นั่นเอง 
ประเทศ vn เวียดนาม, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^