walkloka

สะพานแก้วแกรนด์แคนยอน

สะพานแก้วแกรนด์แคนยอน หรือสะพานกระจกจางเจี่ยเจี้ย สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจางเจียเจี้ย เป็นสะพานกระจกให้ทุกท่านสามารถเดินทางชม SKY WALK ด้วยความยาวถึง 430 เมตร กว้าง 6 เมตร สูงถึง 300 เมตร กระจกมีความหนา 24 มิลลิเมตร รับน้ำหนักคนพร้อมกันได้ถึง 800 คนสบายๆ ทุกท่านสามารถพบกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามรอบข้างของสะพานแก้วแกรนด์แคนยอน พร้อมทั้งได้เก็บรูปความประทับใจ
ประเทศ cn จีน, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^