walkloka

วัดหัวเฉิน

วัดหัวเฉิน เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุด เขาจิ่วหัวซานสร้างในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นวัดแรกในภูเขาจิ่วหัวซาน อาคารวิหารได้รับการบูรณะเรื่อยมาแต่ยังคงรูปทรงของดั้งเดิมไว้ การก่อสร้างวิหาร มีลักษณะพิเศษคือใช้ไม้ล้วนประกอบแบบเข้าลิ่มไม่ใช้ตะปู ให้ท่านได้กราบนมัสการและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ภายในมีสิ่ง ประหลาดตา หลายสิ่ง อันได้แก่ ปลาหว่าหวา ซึ่งลักษณะคล้ายจิ้งจกแต่เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ส่งเสียงร้องลักษณะคล้ายเด็กเล็กร้องเรียก ชมชุดโบราณของพระตี้จ้างซึ่งมีขนาดใหญ่ถึง 3 เท่าของคนสมัยปัจจุบัน นำท่านเที่ยวชม ถนนโบราณจิ่วหัว ซึ่งยังคงรักษาสภาพบ้านเรือนโบราณสมัยก่อนไว้อย่างสมบูรณ์
ประเทศ cn จีน, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^