walkloka

ทะเลสาบสุริยันจันทรา

ทะเลสาบสุริยันจันทราซื่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขื่อนที่สำคัญในไต้หวันมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร ครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพันจันทร์รอบๆ ทะเลสาบสุริยันจันทรานี้มีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเสวียนจาง หรือวัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระพังซัมจั๋งที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป
ประเทศ tw ไต้หวัน, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^