walkloka

ทัวร์กัมพูชา Happy Cambodia Siem Reap So Good 3 วัน 2 คืน

โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

รหัสทัวร์ T-0564
จำนวน 3 วัน 2 คืน อาหาร 7 มื้อ
ประเทศ
Starting point/จุดนัดพบ บริเวณสวนลุมฯตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา
สายการบิน
ขาไป
เส้นทาง
เวลา 04:00
ขากลับ
เส้นทาง
เวลา
ชนิดเที่ยวบิน -
ระยะเวลา 5.00 ชั่วโมง
ฟรีสัมภาระพกพา
ฟรีสัมภาระใต้ท้องเครื่อง
 • ทัวร์กัมพูชา
 • ล่องเรือโตนเลสาป
 • องค์เจ็กองค์จอม
 • ปราสาทบันทายศรี
 • ปราสาทตาพรม
 • โชว์ระบำ
 • วัดใหม่

ข้อตกลง

เงื่อนไขการจองทัวร์
* ชำระเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน

เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทาง หรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง
1.กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทางสามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ผู้เดินทางควรหาผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้
2.กรณีวันเดินทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดิน สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ผู้เดินทางควรหาผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้
3.กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง ผู้จองทัวร์ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณี

**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**

หมายเหตุ

1.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
2.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการโดยคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
3.บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือกรณีที่สูญหายหรือได้รับบาดเจ็บที่ นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์และเหตุการณ์บางอย่างเช่นภัยธรรมชาติการจลาจลการนัดหยุดงานการชุมนุมประท้วงฯลฯ
4.กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกด้วยเหตุผลใดก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่ง
อยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
5.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศและจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน
6.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะแล้วท่านงดใช้บริการใดหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

*** ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 15ท่าน***

หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศกัมพูชา จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศกัมพูชาทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศกัมพูชาเรียกเก็บ ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

โปรดอ่านทุกข้อในรายการทัวร์โดยละเอียด หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามก่อนทำการจองทุกครั้ง

อัตรานี้รวม

1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ / รถบัสปรับอากาศท้องถิ่น
2.ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4.ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ
5.ค่าผ่านด่านV.I.Pชายแดนไทย– กัมพูชา (ปอยเปต)
6.ค่ามัคคุเทศก์ในการนำเที่ยวและบริการ
7.ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)
8.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
9.ค่าเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวบนรถตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
3.ค่าวีซ่า 1,700 บาท (กรณีผู้เดินทางไม่ได้ถือพาสปอร์ตไทย)
4.ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,000บาท(ชำระพร้อมค่าทัวร์)
5.กรณีเป็นช่วงเทศกาลทางเราจะเก็บPassport เล่มจริงถ้าลูกค้าไม่สะดวกส่งเป็นEMS มาทางเราคิดค่าบริการไปรับหนังสือ
เดินทางเล่มละ200บาท / เล่ม

การยกเลิก

1. ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง45วันทำการก่อนการเดินทางบริษัทฯยึดเงินมัดจำทั้งหมดกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง)จะต้องแฟกซ์อีเมลล์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืนนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง)จะต้องแฟกซ์อีเมลล์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืนโดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจหลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆและหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน
3. กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากการจองสมบูรณ์แล้วบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ500 บาทหากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นค่ารถโรงแรมขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่โรงแรม รถเรียกเก็บ
4. การติดต่อใดๆกับทางบริษัทเช่นแฟกซ์อีเมลหรือจดหมายต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัทดังนี้วันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวันเสาร์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
 • บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135561006753
 • เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/09346 วันที่ออกใบอนุญาต 05 ก.ค. 2561 วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 04 ก.ค. 2563
 • ที่อยู่ : 807/140 หมู่ที่ 8 ซอยพหลโยธิน 72 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
 • โทรศัพท์ : 02-101-4606 , 02-101-4607 , 098-465-4939
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 02-101-4606 , 02-101-4607 ต่อ 110
 • เว็บไซต์ : https://www.walkloka.com
 • อีเมล : [email protected]
 • Facebook : https://www.facebook.com/walkloka
 • Line ID : @walkloka
ราคาถูกที่สุด 0.00 THB
จองเลย
^