walkloka

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว นั่งกระเช้า อุทยานหวงหลง หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

รหัสทัวร์ T-0475
จำนวน 6 วัน 5 คืน อาหาร 15 มื้อ
ประเทศ
Starting point/จุดนัดพบ สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน
ขาไป TG 618
เส้นทาง สนามบินเฉิงตู
เวลา 10:15
ขากลับ TG 619
เส้นทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา 15:30
ชนิดเที่ยวบิน บินตรง
ระยะเวลา 4.10 ชั่วโมง
ฟรีสัมภาระพกพา 7 กก.
ฟรีสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 20 กก.
 • ทัวร์จีน
 • อุทยานจิ่วจ้ายโกว
 • อุทยานหวงหลง มณฑลเสฉวน
 • ชมความยิ่งใหญ่และสวยงาม พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย
 • โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน
 • ที่พักแบบมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรส

ข้อตกลง

1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
4. ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
การสำรองที่นั่ง
1. วางมัดจำท่านละ 10,000.-บาท พร้อมส่งชื่อ - นามสกุล + ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงิน)

วีซ่า

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ใช้เฉพาะหนังสือเดินทางอย่างเดียว)
2. หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3. ส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
4. พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่านครับ
5. หมายเหตุ : ท่านจะได้รับพาสปอร์ตคืนในวันเดินทางครับ

หมายเหตุ

1. สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย
2. ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน ระดับ 4-5 ดาว)
3. ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4. ค่ารถบัสปรับอากาศนำเที่ยว
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสำรองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม)
6. ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามจีน
7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
8. ค่าวีซ่ากรุ๊ปจีน
9. ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 20 กิโลกรัม
10. มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยครับ
11. มัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
3. ค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ (วันละ 20 หยวนต่อคนต่อวัน ทริป 6 วันรวมทั้งหมด 120 หยวน จ่ายกับไกด์จีนครับ)
4. สำหรับค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 50.-บาท รวม 6 วัน 300.-บาท (หรือจะให้มากให้น้อย ตามความถูกใจได้ครับ)
5. ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %

การยกเลิก

1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
2. ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
 • บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135561006753
 • เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/09346 วันที่ออกใบอนุญาต 05 ก.ค. 2561 วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 04 ก.ค. 2563
 • ที่อยู่ : 807/140 หมู่ที่ 8 ซอยพหลโยธิน 72 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
 • โทรศัพท์ : 02-101-4606 , 02-101-4607 , 098-465-4939
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 02-101-4606 , 02-101-4607 ต่อ 110
 • เว็บไซต์ : https://www.walkloka.com
 • อีเมล : [email protected]
 • Facebook : https://www.facebook.com/walkloka
 • Line ID : @walkloka
ราคาถูกที่สุด 0.00 THB
จองเลย
^