walkloka

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ราสเบอรี่ ฟรีเดย์

โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

รหัสทัวร์ T-0159
จำนวน 5 วัน 3 คืน อาหาร 7 มื้อ
ประเทศ
Starting point/จุดนัดพบ สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน
ขาไป HB7904
เส้นทาง สนามบินชิโทเซ
เวลา 23:05
ขากลับ HB7905
เส้นทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา 09:55
ชนิดเที่ยวบิน -
ระยะเวลา 0.00 ชั่วโมง
ฟรีสัมภาระพกพา 7 กก.
ฟรีสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 20 กก.
 • ทัวร์ญี่ปุ่น
 • พาชมหมู่บ้านราเมง
 • แวะดูน้องเพนกวิ้น
 • เมืองท่าโอตารุและชมความงามของคลองโอตารุ
 • ช้อปปิ้งถนนเฮวะ
 • เล่นสกี สัมผัสหิมะ
 • สัมผัสความงามพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว
 • เมืองซัปโปโร
 • 1DAY
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
  23:05
  Asia Atlantic Airlines - HB7904
  ระยะเวลา 0.00 ชั่วโมง
  สนามบินชิโทเซ
  เช้า
  เย็น

ข้อตกลง

1. รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศต้นทางหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินบางส่วน หรือทั้งหมด
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจล และทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุม
4. ในระหว่างเดินทางหากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนได้
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้จะยึดถือ และคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าทั้งคณะเป็นสำคัญ

วีซ่า

1. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2 หน้า
2. ทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นขอวีซ่าให้ โดยส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง และรูปถ่ายไปให้กับทางบริษัททัวร์ภูฏาน
3. บริษัททัวร์ภูฏานเป็นคนยื่นเอกสารขอวีซ่าจากการท่องเที่ยวภูฏานที่เมืองทิมพู (ซึ่งใช้เวลาประมาณ 7 วัน)
4. วีซ่าภูฏาน สถานฑูตประเทศภูฏานทุกประเทศไม่สามารถออกวีซ่าให้นักท่องเที่ยวได้ ผู้ที่ออกวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวได้คือการท่องเที่ยวภูฏานที่เมืองทิมพูเพียงแห่งเดียว และต้องให้บริษัททัวร์ภูฏานเป็นผู้ยื่นให้เท่านั้น (ดังนั้นนักท่องเที่ยวไม่สามารถขอวีซ่าเองได้)

สถานฑูตอาจปฏิเสธวีซ่าได้ในกรณีดังต่อไปนี้
1. รูปถ่าย ไม่ตรงกับเพศที่ระบุในหนังสือเดินทาง เช่น ผู้ชายแต่งหน้าทาลิปสติก
2. นำรูปถ่ายเก่าเกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง รูปถ่ายเล่น รูปถ่ายยืนเอียงข้าง รูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติ๊กเกอร์มาใช้

หมายเหตุ

1. หากมีการยกเลิกทัวร์เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่กำหนด ท่านจะได้เงินคืน 100% และการยกเลิกทัวร์จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนถึงกำหนดวันเดินทาง
2. สำหรับท่านที่ต่อเครื่องไปต่างจังหวัด ต้องเผื่อเวลาอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง เพราะต้องผ่าน ตม. รับกระเป๋าและเครื่องดีเลย์ด้วย
3. ควรตรวจสอบสภาพอากาศ และอุณหภูมิประเทศปลายทาง และเตรียมความพร้อมสำหรับสภาพอากาศของประเทศปลายทาง ตรวจสอบสภาพอากาศได้ที่ https://weather.com

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ
2. ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างเมือง (ถ้ามี)
3. ค่าภาษีสนามบิน
4. ค่าโรงแรม (พักรวม 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง หากต้องการพัก 1 ท่านต่อหนึ่งห้อง ต้องเลือกซื้อแบบพักเดี่ยว)
5. ค่าอาหารตามที่ระบุไว้
6. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้
8. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ
9. มัคคุเทศก์(ไกด์)นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ค่าวีซ่า
1. ค่าวีซ่าเพื่อเข้าประเทศปลายทางตามที่ระบุไว้

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทิปมัคคุเทศก์(ไกด์)ท้องถิ่น และคนขับรถท้องถิ่น (ตลอดการเดินทางรวม 1,500 THB)(ขออนุญาติเก็บทริปที่สนามบินก่อนเดินทาง)
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (ตามความพึงพอใจของท่าน)
3. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. กระเป๋าเดินทางที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการเช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
6. ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศต้นทางของผู้เดินทางที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
7. ราคาอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆในลานสกีชิกิไซ
8. ไม่รวมตั๋วค่าเข้าชมภายใน โรงงานชอคโกแลต “อิชิยะ”

การยกเลิก

1. ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 30 วัน คืนเงินให้ทั้งหมด หากพ้นระยะเวลาแล้ว จะไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
 • บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135561006753
 • เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/09346 วันที่ออกใบอนุญาต 05 ก.ค. 2561 วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 04 ก.ค. 2563
 • ที่อยู่ : 807/140 หมู่ที่ 8 ซอยพหลโยธิน 72 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
 • โทรศัพท์ : 02-101-4606 , 02-101-4607 , 098-465-4939
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 02-101-4606 , 02-101-4607 ต่อ 110
 • เว็บไซต์ : https://www.walkloka.com
 • อีเมล : [email protected]
 • Facebook : https://www.facebook.com/walkloka
 • Line ID : @walkloka
ราคาถูกที่สุด 0.00 THB
จองเลย
^