walkloka

ทัวร์พม่า 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล ทะเลเจดีย์พุกาม เจดีย์ชเวซิกอง มัณฑะเลย์ พระมหามัยมุนี เฮโฮ ทะเลสาบอินเล 6 วัน 5 คืน

โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

รหัสทัวร์ T-0946
จำนวน 6 วัน 5 คืน อาหาร 17 มื้อ
ประเทศ
Starting point/จุดนัดพบ สนามบินดอนเมือง
สายการบิน
ขาไป FD2751
เส้นทาง สนามบินมิงกาลาดง
เวลา 07:15
ขากลับ FD2754
เส้นทาง สนามบินดอนเมือง
เวลา 17:50
ชนิดเที่ยวบิน บินตรง
ระยะเวลา 1.00 ชั่วโมง
ฟรีสัมภาระพกพา 7 กก.
ฟรีสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 20 กก.
 • ทัวร์พม่า นำท่านนมัสการ 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของประเทศพม่า
 • ซึ่งชาวพม่าเองใฝ่ฝันที่จะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 5 แห่งนี้ให้ครบ
 • เพื่อชีวิตได้ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จในชีวิต คือ
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • พระมหาเจดีย์ชเวซิกอง
 • พระมหามัยมุนี
 • พระธาตุมุเตา
 • พระธาตุอินทร์แขวน
 • รวมทั้งชมความสวยงามของ ทะเลสาบอินเล
 • โดยประทับใจกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน
 • ที่พักระดับมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรส

ข้อตกลง

1. ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
2. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
3. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
5. ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

การสำรองที่นั่ง
1. วางมัดจำท่านละ 10,000.-บาท โดยผ่านบัญชี พร้อมส่งชื่อ - นามสกุล + ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ครับ)

วีซ่า

เอกสารเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2. หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3. พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่านครับ

หมายเหตุ

หมายเหตุ
1. ราคานี้สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น
2. สำหรับเมนูเป็ดปักกิ่ง กุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำ มีแถมในโปรแกรมครับ
3. สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, ไฟฉาย

เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง
1. โปรแกรมทัวร์เที่ยวพม่า เดี๋ยวนี้ค่อนข้างสบายแล้วครับ เรื่องภาษาก็สื่อกันรู้เรื่องบ้างครับ
2. การท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลย แต่ถ้าเข้าเที่ยวชมวัด ให้แต่งตัวเรียบร้อย ผู้หญิงนุ่งผ้าถุงหรือกางเกงขายาวก็ได้ ผู้ชายสวมกางเกงขายาวหรือโสร่งก็ได้ครับ ห้ามสวมกางเกงขาสั้น ห้ามสวมรองเท้า ถุงน่อง ถุงเท้าครับ
3. ที่พัก : โรงแรมระดับมาตรฐาน 5 ดาวครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี สระว่ายน้ำ พร้อมสิ่งอำนวยสะดวกครบครัน ยกเว้นที่บนพระธาตุอินแขวนครับ
4. อาหารการกิน : ก็เป็นอาหารแบบกึ่งอาหารจีนและกึ่งไทยภาคกลางครับ
5. การใช้จ่ายและการช้อปปิ้ง แนะนำให้แลกดอลล่าร์และเตรียมเงินบาทไทยไปด้วยครับ เพราะตามร้านอาหาร ที่โรงแรม หรือร้านซุปเปอร์ จะใช้ดอลล่าร์และเงินจ๊าด ส่วนตามในตลาดของฝากใช้ได้ทั้งเงินบาท ดอลล่าร์ และเงินจ๊าด ได้ครับ
6. อัตราการแลกเงิน : 1 บาท ได้ 25 จ๊าด ซึ่งท่านสามารถไปแลกกับไกด์พม่าในวันเดินทางได้เลย และถ้าใช้จ่ายไม่หมด ก็สามารถแลกคืนในอัตราเดิมครับ
7. เทศกาลสงกรานต์ ที่ประเทศพม่ามีประเพณีสงกรานต์ด้วยครับ
8. ทริปนี้สนุกสนานกับการเที่ยวชมวัด เป็นทัวร์กึ่งประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมนะครับ
9. ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตลาดสก๊อตและพระราชวังมัณฑะเลย์ อาจจะปิดครับ เรานำท่านไปเที่ยวและช้อปปิ้งที่อื่นแทนครับ

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินตลอดโปรแกรมครับ
2. ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
3. ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสำรองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม)
6. ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามพม่า
7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
8. ค่าน้ำหนักกระเป๋า ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
9. มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทิปไกด์และคนขับรถพม่า (ค่าทิปวันละ 100 บาท 6 วัน 600 บาท รวมไกด์และคนขับรถแล้ว)
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (วันละ 50 บาท 6 วัน 300 บาท)

การยกเลิก

1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
2. ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
 • บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135561006753
 • เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/09346 วันที่ออกใบอนุญาต 05 ก.ค. 2561 วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 04 ก.ค. 2563
 • ที่อยู่ : 807/140 หมู่ที่ 8 ซอยพหลโยธิน 72 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
 • โทรศัพท์ : 02-101-4606 , 02-101-4607 , 098-465-4939
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 02-101-4606 , 02-101-4607 ต่อ 110
 • เว็บไซต์ : https://www.walkloka.com
 • อีเมล : [email protected]
 • Facebook : https://www.facebook.com/walkloka
 • Line ID : @walkloka
ราคาถูกที่สุด 0.00 THB
จองเลย
^