walkloka

ทัวร์อินเดียร์ เจาะลึกไหว้พระพิฆเนศ เมืองปูเน่ เมืองต้นกำเนิดพระพิฆเนศ วัดศรีบัลลาเลศวา วัดศรีวรัถวินายัก วัดศรีจินดามณี วัดศรีโมเรศวา วัดศรีสิทธิวินายัก วัดศรีมหาคณปติ วัดศรีวิฆเนศวา วัดศรีคีรีจัตมา องค์ทัคฑูเสฐ วัดสิทธิวินายัก มุมไบ

โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

รหัสทัวร์ T-0057
จำนวน 5 วัน 3 คืน อาหาร 12 มื้อ
ประเทศ
Starting point/จุดนัดพบ สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน
ขาไป 9W61
เส้นทาง สนามบินมุมไบ (อินเดีย)
เวลา 06:25
ขากลับ 9W62
เส้นทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา 02:00
ชนิดเที่ยวบิน -
ระยะเวลา 0.00 ชั่วโมง
ฟรีสัมภาระพกพา 7 กก.
ฟรีสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 20 กก.
ทัวร์อินเดีย โปรแกรมทัวร์เส้นทางไหว้พระพิฆเนศ 10 วัด ณ เมืองปูเน่ และ มุมไบ ประเทศอินเดีย โดยจัดโปรแกรมไหว้พระพิฆเนศที่เกิดขึ้นเองครบทั้ง 8 วัด และแถมด้วยไปไหว้ องค์ทัคฑูเสฐ (Dugdusheth) พระพิฆเนศประจำเมืองปูเน่ พระพิฆเนศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก รวมทั้ง องค์สิทธิวินายัก วัดสิทธิวินายัก (Siddhivinayak) วัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองมุมไบ โดยทีมงานมัคคุเทศก์ชำนาญงาน โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน

เมืองปูเน่ ประเทศอินเดีย เป็นเมืองแห่งพระพิฆเนศและมีพระพิฆเนศที่เกิดขึ้นมาเองอย่างน่าอัศจรรย์ถึง 8 แห่ง คนอินเดียนิยมมาไหว้ขอพรกันและเชื่อกันว่าถ้ามาไหว้ขอพรพระพิฆเนศองค์ต้นกำเนิดทั้งให้ครบ 8 แห่งแล้ว ชีวิตก็มีความเจริญก้าวหน้า การค้าขายก็เจริญรุ่งเรือง เกิดความสิริมงคลในชีวิต ซึ่งแต่ละปางแต่ละเมืองก็จะให้พรที่แตกต่างกัน ตามที่เชื่อกันว่า "พระพิฆเนศ มหาเทพแห่งความสำเร็จ"
พระพิฆเนศ ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ มี 8 สถานที่ 8 ปาง
 1. องค์ศรีบัลลาเลศวา วัดศรีบัลลาเลศวา (Sri Ballaleshwar) เมืองปาลี เชื่อกันว่าจะได้รับพรทุกๆอย่างที่ขอจากองค์พระพิฆเนศ
 2. องค์ศรีวรัถวินายัก วัดศรีวรัถวินายัก (Sri Varad Vinayak) เมืองมาฮัท เชื่อกันว่าจะทำให้หายป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงและทำให้สุขภาพแข็งแรง
 3. องค์ศรีมหาคณปติ วัดศรีมหาคณปติ (Sri Mahaganapati) เมืองรันยันกาวน์ Ranjangoan เชื่อกันว่าจะทำให้มีอำนาจยิ่งใหญ่ สามารถพิชิตสิ่งไม่ดีและอุปสรรคทั้งหลายได้สำเร็จ
 4. องค์ศรีโมเรศววา วัดศรีโมเรศวา (Sri Moreshwar) เมืองโมเรกาวน์ เชื่อกันว่าทำให้ชีวิตปราศจากอุปสรรคและอันตรายใดๆทั้งปวง
 5. องค์ศรีคีรีจัตมา วัดศรีคีรีจัตมา (Sri Girijatmaj) เมืองเลนยาดรี Lenyadri เชื่อกันว่าจะขอบุตรได้และจะได้บุตรที่ดีมีปัญญาหลักแหลม
 6. องค์ศรีวิฆเนศวา วัดศรีวิฆเนศวา (Sri Vighneshwar) เมืองโอซาร์ Ozhar เชื่อกันว่าผู้ขจัดอุปสรรคและภยันตราย ทำงานได้สำเร็จราบรื่น ไร้อุปสรรค
 7. องค์ศรีจินดามณี วัดศรีจินดามณี (Sri Chintamani) เมืองเธอูร์ Theur เชื่อกันว่าจะสมหวังดังได้อธิษฐานต่อลูกแก้วจินดามณี
 8. องค์ศรีสิทธิวินายัก วัดศรีสิทธิวินายัก (Sri Siddhivinayak) เมืองสิทธิเทก Siddhatek เชื่อกันว่าจะประสบความสำเร็จในเรื่องงานทุกประการ
พิเศษอีก 2 วัด
 1. องค์สิทธิวินายัก วัดสิทธิวินายัก (Siddhivinayak) เมืองมุมไบ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองมุมไบ
 2. องค์ทัคฑูเสฐ (Dugdusheth) พระพิฆเนศประจำเมืองปูเน่ พระพิฆเนศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก

ข้อตกลง

1. วางมัดจำท่านละ 10,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์)
3. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
4. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
6. ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

วีซ่า

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2. นังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3. รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน
5. กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันนะครับ
• สถานฑูตอินเดียอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้
1. ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ

1. สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน JET AIRWAYS ตามโปรแกรมทัวร์
2. ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
3. ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ตามระบุในรายการ)
4. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสำรองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม)
6. ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามบินอินเดีย
7. ค่าวีซ่าและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
8. ค่าทิปบริการยกกระเป๋าของทุกโรงแรม
9. มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
2. ค่าทิปไกด์และคนขับรถอินเดีย (วันละ 5 ดอลล่า 4 วัน รวม 20 ดอลล่า)
3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (วันละ 50 บาท 4 วัน รวม 200 บาท)
4. ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %

การยกเลิก

1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
2. ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
 • บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135561006753
 • เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/09346 วันที่ออกใบอนุญาต 05 ก.ค. 2561 วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 04 ก.ค. 2563
 • ที่อยู่ : 807/140 หมู่ที่ 8 ซอยพหลโยธิน 72 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
 • โทรศัพท์ : 02-101-4606 , 02-101-4607 , 098-465-4939
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 02-101-4606 , 02-101-4607 ต่อ 110
 • เว็บไซต์ : https://www.walkloka.com
 • อีเมล : [email protected]
 • Facebook : https://www.facebook.com/walkloka
 • Line ID : @walkloka
ราคาถูกที่สุด 0.00 THB
จองเลย
^