walkloka

ทัวร์โมรอคโค คาซาบลังกาเอลจาดีด้า มาราเกช โชว์โมร็อกโก ไอท์ เบนฮาดู วอซาเซท เออร์ฟอย์ด เมอร์ซูก้าร์ อิเฟรน เฟซ เมคเนส โวลูบิลิซ ราบัต 11 วัน 8 คืน

โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

รหัสทัวร์ T-0931
จำนวน 11 วัน 8 คืน อาหาร 24 มื้อ
ประเทศ
Starting point/จุดนัดพบ สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน
ขาไป EY 401
เส้นทาง สนามบินกรุงอาบูดาบี้
เวลา 20:35
ขากลับ EY 408
เส้นทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา 08:55
ชนิดเที่ยวบิน ต่อเครื่อง
ระยะเวลา 6.35 ชั่วโมง
ฟรีสัมภาระพกพา 7 กก.
ฟรีสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 20 กก.
 • ทัวร์โมรอคโค
 • ดินแดนบนสุดขอบทวีปแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ ที่มีกลิ่นอายแห่งชาวแขกมัวร์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษ
 • ชนพื้นเมืองชาวแอฟริกันเบอร์เบอร์ ที่มีรูปแบบวัฒนธรรมผสมผสานกับตะวันตก ด้วยระยะทางที่ถูกคั่นด้วยช่องแคบยิบรอลต้า ห่างจากยุโรปเพียง 14 กิโลเมตร
 • ทัวร์เที่ยวครบ จบโปรแกรม อาหารดี ที่พักหรู
 • บินเข้าคาซาบลังก้า - บินออกราบัต ประหยัดเวลาในการเดินทาง
 • สัมผัสบรรยากาศเมืองริมขอบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ในเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่าง คาซาบลังก้า
 • ชม เมืองเอลจาดีด้า เดิมชื่อ มาซากัน (Mazagan) เป็นภาษาโปรตุเกส เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บนอ่าวชายฝั่งทะเลแอตแลนติค เคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญของโมรอคโคที่ทำการค้ากับชาวฟินีเชียน
 • เยี่ยมเมืองมหัศจรรย์แห่ง มาราเกช เมืองโอเอซิสบนลุ่มน้ำเทนซิฟท์ อดีตเมืองหลวงแห่งราชวงศ์อัลโมราวิด เมืองนี้ถูกกล่าวขานให้เป็น A City of Drama
 • เปิดประตูสู่ ทะเลทรายซาฮาร่า เมืองวอซาเซท ที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวแบบผจญภัยท่ามกลางทะเลทราย เมืองนี้ถูกกล่าวขานให้เป็นเมืองฮอลิวู๊ดแห่งโมรอคโค
 • ขี่อูฐและนอนดูดาวท่ามกลางทะเลทรายซาฮาร่าที่ เมอร์ซูก้า
 • เยือนอดีตเมืองหลวงเก่าแห่ง เฟส เมืองที่คงเสน่ห์ความเป็นโมรอคโคไว้ได้อย่างดีเยี่ยม การเดินเล่นในเมืองเก่าให้ความรู้สึกเหมือนการย้อนเวลาสู่อดีต ซึ่งไม่มีที่ใดจะเสมอเหมือนได้
 • ชมเมืองเก่ายุคโรมันที่ โวลูบิลิส และเมืองตากอากาศ อิเฟรน
 • เยือนสุดยอดมนต์เสน่ห์ สุดแสนโรแมนติกที่ต้องมาเยือนสักครั้งในชีวิตที่ เชฟชาวเอิน
 • สัมผัสมชื่นชมกับทิวทัศน์อันแสนโรแมนติก สถานที่ศิลปินหลายท่านสร้างสรรค์ผลงานจากบรรยากาศชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกที่ เอซาเวร่า
 • พักโรงแรมมาตรฐาน ระดับ 4-5 ดาว

ข้อตกลง

1. ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
2. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
3. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
5. ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

การจองและการชำระเงิน
1. ทางบริษัทฯ ขอรับชำระมัดจำ 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) พร้อมหน้าพาสปอร์ตสำหรับการจอง ชำระหลังจากสำรองที่นั่งภายใน 5 วัน และส่งมอบเอกสารการยื่นขอวีซ่าตามกำหนดแจ้ง
2. ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชำระในเวลากำหนด จะถือว่าท่านยกเลิกการจองโดยไม่คืนมัดจำ

วีซ่า

เอกสารทำวีซ่า
(กรุณาจัดเตรียมหลักฐาน โดยห้ามขีดทับหรือคร่อมบนสำเนาภาพ ให้ขีดหรือเซ็นบริเวณที่ว่างข้างๆ สำเนาภาพ หรือไม่ต้องเซ็นรับรองสำเนา)
1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 4 หน้า
2. สำเนาหนังสือเดินทาง
3. รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. 2 รูป แบบสีพื้นหลังสีขาว หน้าใหญ่พอเหมาะเท่ากับรูปถ่ายในพาสปอร์ตของท่าน ห้ามใช้รูปถ่ายเล่น หรือ ห้ามใช้รูปถ่ายจากโพราลอยด์ และห้ามใส่เสื้อสีขาวถ่ายเนื่องจากสีกลืนกับพื้นหลัง
4. จดหมายรับรองยอดเงินในบัญชีจากธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษ ประทับตรารับรองจากธนาคาร หรือ Bank Certificate
5. หนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง และเงินเดือน)
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า
- กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทฯ : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง เงินเดือน
- กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
- กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษา
- กรณีค้าขาย, ทำธุรกิจส่วนตัว, ทำอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง
6. สำเนาบัตรประชาชน
7. สำเนาทะเบียนบ้าน
8. ระยะเวลาดำเนินการ 10 - 15 วันทำการ

หมายเหตุ

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือการเปลี่ยนแปลงรายการหรือเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมือง อันเป็นสาเหตุให้ต้องเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยวได้ตามรายการ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่สายการบินปรับเปลี่ยนราคาสายการบิน หรือกรณีที่คณะผู้เดินทางต่ำกว่ากำหนด
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าวีซ่า, ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ หากทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว
4. เมื่อท่านได้ตกลงจองทัวร์กับบริษัทฯ แล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม และทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ สถานการณ์ทางการเมือง ภัยธรรมชาติ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่อาจควบคุมไม่ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะคงไว้ซึ่งประโยชน์ของลูกค้าให้มากที่สุด
6. การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าเกิดขึ้น รวมถึงระยะเวลาในการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ การสลับโปรแกรมการเที่ยวชมเพื่อประโยชน์ของคณะเดินทางเป็นสำคัญ

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ BKK-AUH-CMN-AUH-BKK ชั้นประหยัด โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY)
2. ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุในรายการระดับ 4-5 ดาว จำนวน 8 คืน
3. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ และค่าน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ รวมขี่อูฐในทะเลทรายซาฮาร่า
5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศขนาดใหญ่ พร้อมคนขับผู้ชำนาญทาง ในการนำเที่ยวตามรายการ
6. เจ้าหน้าที่จากเมืองไทยและมัคคุเทศน์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาทตามเงื่อนไข ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 5 แสนบาท
8. ค่าวีซ่าเข้าประเทศโมรอคโค
9. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
10. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าหนังสือเดินทาง, ค่าซักรีด ฯลฯ ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษในโรงแรม
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม
3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีบริการ 3%

การยกเลิก

1. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ทำการคืนเงินมัดจำให้
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหักค่ามัดจำ และค่าวีซ่า (ถ้ามี)
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทำการก่อนเดินทาง หัก 50 % ขอราคาทัวร์ และค่าวีซ่า (ถ้ามี)
4. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 1-20 วัน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
5. หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ขอนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม
 • บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135561006753
 • เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/09346 วันที่ออกใบอนุญาต 05 ก.ค. 2561 วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 04 ก.ค. 2563
 • ที่อยู่ : 807/140 หมู่ที่ 8 ซอยพหลโยธิน 72 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
 • โทรศัพท์ : 02-101-4606 , 02-101-4607 , 098-465-4939
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 02-101-4606 , 02-101-4607 ต่อ 110
 • เว็บไซต์ : https://www.walkloka.com
 • อีเมล : [email protected]
 • Facebook : https://www.facebook.com/walkloka
 • Line ID : @walkloka
ราคาถูกที่สุด 0.00 THB
จองเลย
^